اخبار استانی

بهبود محیط کسب و کار نیاز به یک عزم ملی دارد
پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با موضوع هماهنگی نمایندگان کسب و کار دستگاه های اجرایی به ریاست علی آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام برگزار شد .
شناسایی و معرفی فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری
چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در سال 1398 با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان و به ریاست علی آخی زاد معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام و به منظور تشریح روند شناسایی و معرفی فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری و تأکید بر پیگیری مصوبات جلسه پایش محیط کسب و کار برگزار شد .