» صورتجلسات

صورتجلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام در سال 95

اولین جلسهاولین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

دومین جلسهدومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

سومین جلسهسومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

   

چهارمین جلسهچهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

پنجمین جلسهپنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

ششمین جلسهششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

هفتمین جلسههفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

هشتمین جلسههشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

نهمین جلسهنهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

دوازدهمین جلسهدوازدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

    

سیزدهمین جلسهسیزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

   

چهاردهمین جلسهچهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

پانزدهمینپانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

   

شانزدهمینشانزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

  

هفدهمین جلسههفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

هجدهمین جلسههجدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

نوزدهمین جلسهنوزدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

    

بیستمین جلسهبیستمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 
بیست و یکمین صورتجلسهبیست و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

بیست و دومین جلسهبیست و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

بیست و سومین صورتجلسهبیست و سومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

بیست و چهارمین صورتجلسهبیست و چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

بیست و پنجمین صورتجلسهبیست و پنجمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

بیست و ششمین صورتجلسهبیست و ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

بیست و هفتمینبیست و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

بیست و هشتمینبیست و هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

بیست و نهمین صورتجلسهبیست و نهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

سی امین صورتجلسهسی امین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

سی و یکمین صورتجلسهسی و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

سی و دومینسی و دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری
 

سی و سومین صورتجلسهسی و سومین صورتجلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

 

سی و چهارمین صورتجلسهسی و چهارمین صورتجلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی